Jak wykonać fundament?

Przykład przekazywania informacji

Jak wykonać fundament?

17 czerwca 2017 Budownictwo 0
fundamenty

Fundamenty to podstawowy element każdego budowanego obiektu. To od tego w jaki sposób zostaną one wykonane będzie zależała trwałość nowo powstającego budynku. W związku z  czym nim przejdziemy do jakiejkolwiek budowy należy się zorientować jak powinny być wybudowane fundamenty, jakich zasad należy się trzymać oraz na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. W tym artykule przestawimy kilka najważniejszych kwestii związanych z budową fundamentów. 

Budowa fundamentów a zabezpieczanie wykopów

fundamentyBudowa elementu konstrukcyjnego jakim jest fundament wymaga przygotowania odpowiednich wykopów. I tu należy sobie zdawać sprawę z tego, że odnośnie wykopów obowiązują określone przepisy mówiące o tym jak taki teren powinien być zabezpieczany. Co więcej odpowiednie zabezpieczenie wykopów to także pewność, że osoby przebywające na terenie budowy nie ulegną wypadkowi. jakie zatem rozwiązania powinny być stosowane? Po pierwsze konieczne jest wyznaczenie dróg dojazdowych zarówno dla maszyn o ile takie są stosowane, jak i dla osób pieszych. Takie drogi powinny się kończyć około 0,6 metra przed samym wykopem, konieczne jest także zastosowanie odpowiednich barierek wyznaczających strefę wykopu. Jeśli chodzi o barierki to należy tutaj także powiedzieć, że zgodnie z przepisami wykopy powinny być zabezpieczone za pomocą specjalnych barier ochronnych w czasie kiedy prace nie są prowadzone oraz w okresie nocnym. Taka bariera składać się powinna  z desek odpowiedniej grubości oraz czerwonego światła. W trakcie prowadzonych prac stosuje się mniej trwałe ogrodzenia tak by nie utrudniały one dojazdy maszyn czy tez pracy osób, Poza zabezpieczeniami mającymi na celu ogrodzenie wykopów, stosuje się także rozwiązania mające na celu uniknięcie zawaleń.

Zabezpieczenie wykopów – szalunki do wykopów

fundamentyZgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy wykop o ścianach pionowych, którego głębokość przekracza 1 metr musi zostać zabezpieczony w sposób, który uniemożliwi jego zawalenie. Są od tej zasady pewne odstępstwa, jednak możliwe jest to tylko jeśli pozwala na to dokumentacja geologiczna. Wykop przed usunięciem można zabezpieczyć w następujący sposób:

  • podparcie ścian,
  • rozparcie ścian,
  • skrępowanie ścian.

To jak ma wyglądać zabezpieczenie wykopów określane jest w projekcie robót ziemnych, niemniej może on ulec zmianie na różnych etapach prowadzonych prac, jeśli pojawią się nowe, nieprzewidziane w projekcie uwarunkowania. Niemniej najpowszechniejszym rozwiązaniem stosowanym do zabezpieczania wykopów są szalunki do wykopów. Szalunki dostępne są w różnych kształtach, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie rozwiązania do potrzeb danego wykopu. Umożliwiają one szybkie i łatwe zabezpieczenie wykopu i tym samym bezpieczne prowadzenie różnego rodzaju prac, Niemniej należy się liczyć z tym, że jest to dość kosztowne rozwiązanie.

Budowa fundamentów – na co należy zwrócić uwagę?

wykonywanie fundamnetówNa sposób budowy fundamentów wpływa wiele czynników. Należy tutaj brać pod uwagę wielkość planowanego obiektu, ilość kondygnacji, rodzaj zastosowanych materiałów, a także i technologie budowlaną w jakiej budowany będzie budynek. co więcej istotnym czynnikiem jest także grunt. Jego rodzaj decyduje o tym w jaki sposób posadowiony powinien być obiekt i czy jest to w ogóle możliwe. Najlepsze są tu grunty twarde o wysokiej nośności, takie jak gruboziarnisty piach czy żwir. W przypadku torfu czy gruntu nasypowego zawsze konieczne jest przeprowadzenie badań. Na dzień dzisiejszy wszystkie projekty budowlane muszą zawierać opinie geotechniczną odnośnie rodzaju gruntu i jego parametrów, a co za tym idzie zawsze muszą one być indywidualnie dostosowywane. Tym co należy brać pod uwagę jest także poziom przemarzania gruntu. Od tego zależy głębokość fundamentów. Niewłaściwie oszacowana głębokość względem jego przemarzania może skutkować pękaniem fundamentów oraz ścian.

Budowa fundamentów – jak przebiega?

Budowa fundamentówW przypadku budownictwa mieszkalnego fundamenty zwykle składają się z dwóch elementów – ławy fundamentowej oraz ścian. Ławę wykonuje się najczęściej z betonu w postaci poziomej belki. Beton dodatkowo jest zbrojny. Wykorzystuje się tutaj stal zbrojeniową lub też beton posiadający zbrojenie rozproszone. Dzięki temu jest on bardziej odporny na nierówny nacisk i tym samym nie pęka. Ściany fundamentowe to element na którym opierają się ściany ich budowa jest jednak różna w zależności od tego czy w budynku będzie piwnica czy też nie. Jeśli tak to są one wyższe i jednocześnie zbrojone. Jako zbrojenie się tu zwykle wykorzystuje pręty żebrowane. W przypadku domów pozbawionych piwnic, czyli tam gdzie fundamenty są obustronnie zasypane gruntem, nie ma konieczności stosowania zbrojenia. materiały stosowane do budowy fundamentów mogą się nieco od siebie różnić niemniej zwykle stosuje się tu beton towarowy, bloczki betonowe. bloczki keramzytobetonowe, pustaki zasypowe oraz kształtki styropianowe. Dobór odpowiednich materiałów zależy od tego jakie parametry są dla danego obiektu najistotniejsze.

Podsumowanie

Budowa fundamentów nie jest zadaniem szczególnie trudnym. Należy się jednak liczyć z tym, że elementem który w największej mierze wpływa na ich jakość wykonania jest odpowiednie ich dostosowanie do wymagań budowanego obiektu, jak i do specyfiki gruntu.